Bouwkostenadvies

Onze dienstverlening richt zich met name op het verstrekken van bouwkostenadviezen gedurende alle fases van het bouwproces, waaronder: het maken van haalbaarheidsstudies, het maken van elementenbegrotingen, het maken van directiebegrotingen en inschrijfbegrotingen, het beoordelen van inschrijfbegrotingen,  het verstrekken van aanbestedingsadviezen en het bewaken van meer- en minderwerken gedurende de uitvoering.

Haalbaarheidsstudies
In één of meerdere haalbaarheidsstudies zoeken wij voor u uit of uw idee voor een project haalbaar is en of de randvoorwaarden aanwezig zijn om het bouwproject te realiseren. Er wordt globaal gekeken naar regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, de financiële situatie, mogelijke locaties, bouwkosten, mogelijkheden van kopen of huren, inschatting van het benodigde vloeroppervlak, etc. Er wordt een globale schatting gemaakt van de kosten en de mogelijke dekkingsbronnen. Op basis hiervan kunt u beslissen of het project voor u haalbaar is.

Elementenbegrotingen
Om grip te krijgen op de kosten van de bouw van uw project kan Adviesbureau H. Janssen Echt bv in elke gewenste fase (structuur ontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp) een elementenbegroting voor u maken.

Directiebegrotingen
Voor onze klanten kunnen wij gedurende de bestekfase van een bouwproject een directiebegroting opstellen. Met een gedetailleerde directiebegroting kunnen wij op regelniveau de inschrijfbegroting van de aannemer voor u controleren en tevens bepalen of de in rekening gebrachte kosten compleet, reëel en marktconform zijn. Meer- en minderwerken gedurende de uitvoering worden hiermee beperkt. Een directiebegroting geeft u een realistisch inzicht in de te verwachten bouwkosten van een project.

Inschrijfbegrotingen
Ten behoeve van aanbestedingen kunnen wij een inschrijfbegroting voor u maken, inclusief offerteaanvragen en offertespiegels. Ook is het mogelijk om alleen een hoeveelhedenstaat op te stellen.

Beoordelen van inschrijfbegrotingen
Bij het beoordelen van een inschrijfbegroting toetsen wij de begroting op kwaliteit, volledigheid en marktconformiteit. Onze bevindingen leggen wij voor u vast in een rapport op basis waarvan u uw beslissing maakt om het werk te gunnen.

Aanbestedingsadviezen
Door de nieuwe aanbestedingswetgeving, nieuwe samenwerkingsvormen, complexe bouwopgaven in complexe omgevingen én de grote invloed van regelgeving en beleid, is het aanbesteden van werken een lastige klus geworden. Er valt veel te kiezen: er is een scala aan contract-, aanbestedings- en bouworganisatievormen mogelijk. Wij kunnen onze klanten voorzien van advies en/of ondersteuning tijdens een aanbestedingstraject.

Bewaking van meer- en minderwerken
Bij ieder bouwproject is er gedurende het uitvoeringstraject wel sprake van gewijzigde uitgangspunten ten opzichte van het contract. Tijdens de uitvoering bewaken wij voor onze opdrachtgever het bouwbudget door de meer- en minderwerken nauwkeurig te beoordelen. In eerste instantie wordt gekeken of het ingediende meer- en/of minderwerk ontvankelijk (lees: verrekenbaar) is. Vervolgens wordt het prijsniveau beoordeeld en zullen er, indien nodig, onderhandelingen plaatsvinden met de aannemer. Adviesbureau H. Janssen Echt bv verwerkt alle meer- en minderwerken in een financiële projectadministratie, zodat er ieder gewenst moment duidelijkheid kan worden verschaft over de stand van zaken.